ferinの競プロ帳

競プロについてのメモ

みんなのプロコン 2018 D - XOR XorY

問題ページ
N 個の整数から選ぶ部分をとりあえず無視して,K \times K の表に対して条件を満たす数列 B を考えます.まず,数列の先頭を0で固定してしまいます.先頭を0にしたとき,数列の先頭以外の部分については,A_{1,2}, A_{1,3}, \ldots, A_{1,K} でかかる条件から二択しかありえません.B_i = 0 \oplus A_{1,i} \oplus X もしくは B_i = 0 \oplus A_{1,i} \oplus Y となります.先頭を0以外に固定した場合も同様に2通りに限定できます.

このように数列 B を決めたときに表の残りの部分についての条件を満たすか?を考えます.B_i, B_j について2択が2つで4パターンがあります.

 • B_i \oplus B_j = A_{1,i} \oplus A_{1,j} = A_{i,j} \oplus X
 • B_i \oplus B_j = A_{1,i} \oplus A_{1,j} \oplus X \oplus Y = A_{i,j} \oplus X
 • B_i \oplus B_j = A_{1,i} \oplus A_{1,j} = A_{i,j} \oplus Y
 • B_i \oplus B_j = A_{1,i} \oplus A_{1,j} \oplus X \oplus Y = A_{i,j} \oplus Y

いずれについても A_{1,i} \oplus A_{1,j} \oplus A_{i,j}X,Y のどちらかであれば条件を満たします.もし条件を満たさない B_i,B_j があれば答えは0です.逆にこの条件を全て満たすならば,2択のどちらを選んでも数列全体として問題の条件を満たします.

先頭を固定する方法 O(\max(x_i)) 通りにそれぞれついて,ありうる数列が何通りあるか考えます.先頭を固定したとき,B_iX とXORを取るか,Y とXORを取るかの二択です.この二択のペア (i, i \oplus X \oplus Y) がそれぞれ何個あるかを数えます.ペア (i, i \oplus X \oplus Y)C 個あるときに,ij 個,i \oplus X \oplus YC-j 個使う方法は \binom{C}{j} 通りです.各ペアについて何通り存在するか求め,総積を取ることでその先頭で何通り存在するかがわかります.全ての先頭を試し,総和を取ることで答えが求まります.

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
using ll = long long; 
using PII = pair<ll, ll>; 
#define FOR(i, a, n) for (ll i = (ll)a; i < (ll)n; ++i) 
#define REP(i, n) FOR(i, 0, n) 
#define ALL(x) x.begin(), x.end() 
template<typename T> void chmin(T &a, const T &b) { a = min(a, b); } 
template<typename T> void chmax(T &a, const T &b) { a = max(a, b); } 
struct FastIO {FastIO() { cin.tie(0); ios::sync_with_stdio(0); }}fastiofastio; 
#ifdef DEBUG_  
#include "../program_contest_library/memo/dump.hpp" 
#else 
#define dump(...) 
#endif 
const ll INF = 1LL<<60; 
 
template<ll MOD> 
struct modint { 
  ll x; 
  modint(): x(0) {} 
  modint(ll y) : x(y>=0 ? y%MOD : y%MOD+MOD) {} 
  static constexpr ll mod() { return MOD; } 
  // e乗 
  modint pow(ll e) { 
    ll a = 1, p = x; 
    while(e > 0) { 
      if(e%2 == 0) {p = (p*p) % MOD; e /= 2;} 
      else {a = (a*p) % MOD; e--;} 
    } 
    return modint(a); 
  } 
  modint inv() const { 
    ll a=x, b=MOD, u=1, y=1, v=0, z=0; 
    while(a) { 
      ll q = b/a; 
      swap(z -= q*u, u); 
      swap(y -= q*v, v); 
      swap(b -= q*a, a); 
    } 
    return z; 
  } 
  // Comparators 
  bool operator <(modint b) { return x < b.x; } 
  bool operator >(modint b) { return x > b.x; } 
  bool operator<=(modint b) { return x <= b.x; } 
  bool operator>=(modint b) { return x >= b.x; } 
  bool operator!=(modint b) { return x != b.x; } 
  bool operator==(modint b) { return x == b.x; } 
  // Basic Operations 
  modint operator+(modint r) const { return modint(*this) += r; } 
  modint operator-(modint r) const { return modint(*this) -= r; } 
  modint operator*(modint r) const { return modint(*this) *= r; } 
  modint operator/(modint r) const { return modint(*this) /= r; } 
  modint &operator+=(modint r) { 
    if((x += r.x) >= MOD) x -= MOD; 
    return *this; 
  } 
  modint &operator-=(modint r) { 
    if((x -= r.x) < 0) x += MOD; 
    return *this; 
  } 
  modint &operator*=(modint r) { 
  #if !defined(_WIN32) || defined(_WIN64) 
    x = x * r.x % MOD; return *this; 
  #endif 
    unsigned long long y = x * r.x; 
    unsigned xh = (unsigned) (y >> 32), xl = (unsigned) y, d, m; 
    asm( 
      "divl %4; \n\t" 
      : "=a" (d), "=d" (m) 
      : "d" (xh), "a" (xl), "r" (MOD) 
    ); 
    x = m; 
    return *this; 
  } 
  modint &operator/=(modint r) { return *this *= r.inv(); } 
  // increment, decrement 
  modint operator++() { x++; return *this; } 
  modint operator++(signed) { modint t = *this; x++; return t; } 
  modint operator--() { x--; return *this; } 
  modint operator--(signed) { modint t = *this; x--; return t; } 
  // 平方剰余のうち一つを返す なければ-1 
  friend modint sqrt(modint a) { 
    if(a == 0) return 0; 
    ll q = MOD-1, s = 0; 
    while((q&1)==0) q>>=1, s++; 
    modint z=2; 
    while(1) { 
      if(z.pow((MOD-1)/2) == MOD-1) break; 
      z++; 
    } 
    modint c = z.pow(q), r = a.pow((q+1)/2), t = a.pow(q); 
    ll m = s; 
    while(t.x>1) { 
      modint tp=t; 
      ll k=-1; 
      FOR(i, 1, m) { 
        tp *= tp; 
        if(tp == 1) { k=i; break; } 
      } 
      if(k==-1) return -1; 
      modint cp=c; 
      REP(i, m-k-1) cp *= cp; 
      c = cp*cp, t = c*t, r = cp*r, m = k; 
    } 
    return r.x; 
  } 
 
  template<class T> 
  friend modint operator*(T l, modint r) { return modint(l) *= r; } 
  template<class T> 
  friend modint operator+(T l, modint r) { return modint(l) += r; } 
  template<class T> 
  friend modint operator-(T l, modint r) { return modint(l) -= r; } 
  template<class T> 
  friend modint operator/(T l, modint r) { return modint(l) /= r; } 
  template<class T> 
  friend bool operator==(T l, modint r) { return modint(l) == r; } 
  template<class T> 
  friend bool operator!=(T l, modint r) { return modint(l) != r; } 
  // Input/Output 
  friend ostream &operator<<(ostream& os, modint a) { return os << a.x; } 
  friend istream &operator>>(istream& is, modint &a) {  
    is >> a.x; 
    a.x = ((a.x%MOD)+MOD)%MOD; 
    return is; 
  } 
  friend string to_frac(modint v) { 
    static map<ll, PII> mp; 
    if(mp.empty()) { 
      mp[0] = mp[MOD] = {0, 1}; 
      FOR(i, 2, 1001) FOR(j, 1, i) if(__gcd(i, j) == 1) { 
        mp[(modint(i) / j).x] = {i, j}; 
      } 
    } 
    auto itr = mp.lower_bound(v.x); 
    if(itr != mp.begin() && v.x - prev(itr)->first < itr->first - v.x) --itr; 
    string ret = to_string(itr->second.first + itr->second.second * ((int)v.x - itr->first)); 
    if(itr->second.second > 1) { 
      ret += '/'; 
      ret += to_string(itr->second.second); 
    } 
    return ret; 
  } 
}; 
using mint = modint<1000000007>; 
 
// 前計算O(N) クエリO(1) 
mint combi(ll N, ll K) { 
  const int maxN=5e5; // !!! 
  static mint fact[maxN+1]={},factr[maxN+1]={}; 
  if (fact[0]==0) { 
    fact[0] = factr[0] = 1; 
    FOR(i, 1, maxN+1) fact[i] = fact[i-1] * i; 
    factr[maxN] = fact[maxN].inv(); 
    for(ll i=maxN-1; i>=0; --i) factr[i] = factr[i+1] * (i+1); 
  } 
  if(K<0 || K>N) return 0; // !!! 
  return factr[K]*fact[N]*factr[N-K]; 
} 
 
int main(void) { 
  ll n, m, x, y; 
  cin >> n >> m >> x >> y;  
  vector<ll> v(n); 
  REP(i, n) cin >> v[i]; 
  vector<vector<ll>> a(m, vector<ll>(m)); 
  REP(i, m) REP(j, m) cin >> a[i][j]; 
 
  bool flag = true; 
  REP(i, m) REP(j, m) { 
    ll t = a[i][j] ^ a[0][i] ^ a[0][j]; 
    if(t != x && t != y) flag = false; 
  } 
 
  if(!flag) { 
    cout << 0 << endl; 
    return 0; 
  } 
 
  const ll sz = 2048; 
  vector<ll> cntv(sz); 
  REP(i, n) cntv[v[i]]++; 
 
  // 先頭は (i, i^x^y) の二択 
  set<PII> st; 
  mint ret = 0; 
  REP(i, sz) { 
    PII p = minmax(i, i^x^y); 
    if(cntv[i] == 0 || st.find(p) != st.end()) continue; 
    st.insert(p); 
    // 先頭を決めたときに使うペアをカウント 
    vector<ll> cnta(sz); 
    cnta[min(i, i^x^y)]++; 
    FOR(j, 1, m) cnta[min(a[0][j]^i^x, a[0][j]^i^y)]++; 
    // ペアごとに何通りあるか数える 
    mint prod = 1; 
    REP(j, sz) { 
      if(cnta[j] == 0) continue; 
      mint sum = 0; 
      REP(k, cnta[j]+1) if(cntv[j]>=k && cntv[j^x^y]>=cnta[j]-k) sum += combi(cnta[j], k); 
      prod *= sum; 
    } 
    ret += prod; 
  } 
  cout << ret << endl; 
 
  return 0; 
}