ferinの競プロ帳

競プロについてのメモ

SRM643 div1 easy TheKingsFactorization

考えたこと

 • 素因数分解は試し割りでO(sqrt(N))なので愚直にやるのは間に合わない
 • ヒントとして与えられた素因数でNを割っておいていい
 • primes[i] = primes[i+1] ならば間に入る素因数はprime[i]で確定
 • O(primes[i+1]-primes[i])かけて全て試せば間に入る素因数を特定できる
 • 間が広すぎるとき間に合わない
 • 間が106以上のときprimes[i+1] >= 10^6になるのでN <= 10^12 くらいで抑えられる
 • 間が広いときはO(sqrt(N))で狭いときはO(primes[i+1]-primes[i])で間の数を特定すればよい
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
typedef vector<int> VI;
typedef vector<VI> VVI;
typedef vector<ll> VL;
typedef vector<VL> VVL;
typedef pair<int, int> PII;

#define FOR(i, a, n) for (ll i = (ll)a; i < (ll)n; ++i)
#define REP(i, n) FOR(i, 0, n)
#define ALL(x) x.begin(), x.end()
#define IN(a, b, x) (a<=x&&x<b)
#define MP make_pair
#define PB push_back
const int INF = (1LL<<30);
const ll LLINF = (1LL<<60);
const double PI = 3.14159265359;
const double EPS = 1e-12;
const int MOD = 1000000007;
//#define int ll

template <typename T> T &chmin(T &a, const T &b) { return a = min(a, b); }
template <typename T> T &chmax(T &a, const T &b) { return a = max(a, b); }

int dx[] = {0, 1, 0, -1}, dy[] = {1, 0, -1, 0};

class TheKingsFactorization {
  public:
  vector<long long> getVector(long long N, vector<long long> primes)
 {
  int n = primes.size();
  vector<ll> v;

  REP(i, n) {
   v.PB(primes[i]);
   N /= primes[i];
  }

  // nはせいぜい30~40くらい?
  REP(i, n-1) {
   if(primes[i] == primes[i+1]) {
    v.PB(primes[i]);
    N /= primes[i];
   } else if(primes[i+1] - primes[i] <= 1e6){
    FOR(j, primes[i], primes[i+1]+1) {
     if(N%j == 0) {
      v.PB(j);
      N /= j;
      break;
     }
    }
   } else {
    for(int j=primes[i]; j<=primes[i+1] && j*j <= N; ++j) {
     if(N%j == 0) {
      v.PB(j);
      N /= j;
      break;
     }
    }
   }
  }

  if(N!=1) {
   v.PB(N);
   N = 1;
  }

  sort(ALL(v));
  return v;
 }
};